Osmanlı Adaleti

“Adldir mûcib-i salah-ı cihan

Cihan bir bağdır duvarı devlet

Devletin nâzımı şeri'attır

Şeri'ata olamaz hiç hâris illa melik

Melik zapteyleyemez illâ leşker

Leşkeri cem’ edemez illa mal

Malı cem eyleyen râ'iyettir

Râ'iyeti kul eder pâdişah-ı âleme adl.”

Kınalızade Ali Çelebi