54 Farz

Her Müslümanın öğrenmesi ve uyması gereken dînî emirlerden meşhur olanları.

Çocuk bâlig olunca, inanmayan biri Kelime-i tevhîdi (Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resûlullah) söyleyince, bunun mânâsını bilip, inanınca, Müslüman olur. Bunların her Müslüman gibi, İslâmiyetin hepsine, yâni Muhammed aleyhisselâmın söylediği emirlerin ve yasakların tamamına, Allahü teâlânın bildirmiş olduğuna inandım, demeleri lâzımdır. Daha sonra karşılaştığı bütün işlerde, emirleri ve yasakları öğrenmesi, inanması ve yapması lâzımdır. Farzlardan meşhur olan elli dört adedini seçmişlerdir.

Elli dört farz şunlardır:

1) Allahü teâlânın bir olduğuna inanmak,

2) Helâl yemek ve içmek,

3) Abdest almak,

4) Beş vakit namazı kılmak,

5) Cünüplükten gusletmek,

6) Rızkın Allah’tan olduğuna inanmak,

7) Helâl, temiz elbise giymek,

8) Hakka tevekkül etmek,

9) Kanâat etmek,

10) Nîmetlerinin mukâbilinde, Allahü teâlâya şükretmek,

11) Kazâya râzı olmak,

12) Belâlara sabretmek,

13) Günahlara tövbe etmek,

14) Allah rızâsı için ibâdet etmek,

15) Şeytanı düşman bilmek,

16) Kur’ân-ı kerîmin hükmüne râzı olmak,

17) Ölümü hak bilmek,

18) Allah’ın dostlarına dost, düşmanlarına düşman olmak,

19) Babaya ve anaya iyilik etmek,

20) Mârûfu (iyiliği) emr, münkeri (kötülüğü) nehyetmek,

21) Sıla-i rahm, akrabâyı ziyâret etmek,

22) Emânete hıyânet etmemek,

23) Dâimâ Allahü teâlâdan korkup, ferahı (şımarıklığı ve azgınlığı) terk etmek,

24) Allah’a ve Resûlü’ne itâat etmek,

25) Günâhtan kaçıp ibâdetlerle meşgul olmak,

26) Müslüman devlet başkanına itâat etmek,

27) Âleme, ibret nazarıyla bakmak,

28) Allahü teâlânın varlığını tefekkür etmek,

29) Dilini, fuhşa âit kelimelerden korumak,

30) Kalbini temiz tutmak,

31) Kimseyi maskaralığa almamak,

32) Harama bakmamak,

33) Sözüne sâdık olmak,

34) Kulağını münkerât (günah olan şeyler) dinlemekten korumak,

35) İlim öğrenmek,

36) Tartı ve ölçü âletlerini, hak üzere kullanmak,

37) Allah’ın azâbından dâimâ korkmak,

38) Müslüman fakîrlere zekât vermek ve yardım etmek,

39) Allah’ın rahmetinden ümid kesmemek,

40) Nefsinin isteklerine tâbi olmamak,

41) Allah rızâsı için yemek yedirmek,

42) Kifâyet miktarı rızık kazanmak için çalışmak,

43) Malının zekâtını, mahsûlün uşrunu vermek,

44) Âdetli ve lohusa olan ehline yakın olmamak,

45) Kalbini, günâhlardan temizlemek,

46) Kibirli olmaktan sakınmak,

47) Bâlig olmamış yetimin malını muhâfaza etmek,

48) Genç oğlanlara yakın olmamak,

49) Beş vakit namazı vaktinde kılıp, kazâya bırakmamak,

50) Zulümle kimsenin malını yememek,

51) Allahü teâlâya şirk koşmamak,

52) Zinâdan kaçınmak,

53) Şarabı ve alkollü içkileri içmemek,

54) Yok yere yemin etmemek.