Mesleme bin Abdülmelik (v. 740)

Emevîler sülâlesinin meşhur kumandanlarından. Halîfe Abdülmelik bin Mervan’ın oğludur. İyi bir terbiye ve tahsil gördü. Muharip bir kumandan olarak yetiştirildi. Kardeşi halîfe Velid bin Abdülmelik (705-715) devrinde, 705 yılında Anadolu Kumandanlığına getirildi. Bu vazîfedeyken Bizans İmparatorluğunun hâkimiyetindeki Erzurum ve Trabzon’u fethetti. 709’da Irak Vâliliğine tâyin edildi.

Kardeşi Halîfe Süleymân bin Abdülmelik (715-717) devrinde 715 yılında İstanbul Seferine memur edildi. Büyük bir İslâm ordusuyla Ankara, Eskişehir ve Amûriyye’de Bizanslılarla kanlı muhârebeler yaptı. Çanakkale’den Gelibolu ve Edirne’ye sonra İstanbul’a ulaştı. Kardeşi Süleymân da denizden gemilerle geldi. İstanbul Kuşatmasında Galata’yı ele geçirdiler. Bizans İmparatoru Leon korktu. Sonunda karşılıklı antlaşma imzâladılar. Mesleme, Ayasofya’da namaz kıldı. Haliç kenarında Arab ve Kurşunlu Mahzen câmilerini yaptırdı. Şam’dan çok uzakta olduğundan halîfelik merkezinden zamânında kuvvet alamadı. Bulgarlarla anlaşan Bizanslılar, Mesleme’ye ve ordusuna çok sıkıntı verdiler. Arap Câmiinin bulunduğu yere, hastalık ve sıkıntıdan dolayı Kahir köyü denildi. Sonradan Karaköy denilmeye başlanıldı. Halîfe Süleymân bin Abdülmelik’in 717’de vefâtıyla İslâm ordusu geri döndü. Bizanslılar anlaşmaya uymayıp, Mesleme’nin yaptırdığı câmiyi bozdular. Kilise yaptılar. Osmanlı sultanlarından. Dördüncü Murâd hân zemânına kadar kilise olarak kalıp, 1046 [m. 1637] da eski yeri kesf olunarak mescide çevrildigi 1288 [m. 1870] de İstanbulda basılmış olan (Fezleke-i târîh-i Osmânî)nin yüzaltmışaltıncı [166] sahîfesinde yazılıdır. Birinci Mahmûd hânın vâlidesi Sâliha sultân, câmi’i 1147 [m. 1734] de yeniledi. Binikiyüzyirmiiki yangınında yanıp yeniden ta’mîr edildi.

Karaköydeki Yeraltı câmi’inin adı (Kursunlu Mahzen) câmi’idir. Mesleme tarafından yapılmıs bir mescid iken sonra depo olarak kullanılmışdır. Sadr-ı a’zam Mustafâ pâşa 1166 [m. 1749] senesinde mahzeni temizletmiş, içinde birkaç kabr olduğu görülmüşdür. Bin seneden fazla kapısı kapanarak kilidine kurşun akıtılmış terk edilmişti. Birinci Sultan Mahmud Hân tarafından câmi hâline getirilmiş, sonradan minare de yapılmıştır. Sultan ilk Cumâ namazında bulunmuştur. Câmide 3 kabir vardır. Şehit Ali paşa önceden 1812’de câmi üstüne bir bina yapmıştı. Bu bina, 1821’de yenilenmiştir.İstanbul Seferi dönüşü İran Vâliliğine getirilen Mesleme’ye daha sonraları Irak ile Horasan da verildi. 720’de Kayseri’yi zaptetti. 731’de Derbend’e kadar gidip, Hazarları yendi ve 732’de döndü. 740’da Şam’da vefât etti. Seyyid gâzî ile Muhammed Battâl gâzî de bu senede vefât etdiler.

Kaynak: Yeni Rehber Ansiklopedisi, Tam İlmihâl - Seâdet-i Ebediyye