İstanbul'a Bir Gün Kala

“Ey Allahım! Sen rızık veren ve her şeyi bilensin.

Sen teksin ve hiçbir şeye muhtaç değilsin… Yarabbî!

Ben aciz kulunun tek arzusu, sana inanmayanlarla savaşıp, elimden geldiğince sana lâyık iş yapmaya çalışmaktır.

İrade senin, güç senin, kudret senin, yardım senindir.

Bize sabır ver sebatımızı artır.

Bu inkâr eden millete karşı bize yardım et.”

Fatih Sultan Mehmed

28 Mayıs 1453

Muhasaranın 54. günü. Son üç gün­dür yapılan bombardımanla İstanbul surlarının bir kısmı artık yıkılmış vaziyettedir. Rumlar’ın yıkılan yerleri kapatamamaları için, Sultan Mehmed, geceleri dahi top ateşini devam ettirmektedir. 27 Mayıs Pa­zar günü ordugâhta dolaşan münâdiler iki gün sonra umumî yürüyüşün yapılacağını ilân etmişlerdi. Şimdi Osmanlı ordusunun her kesiminde yoğun bir hazırlık göze çar­pıyordu. Genç padişah atına binerek sur­lar boyunca birlikleri dolaşıyor, görevlilere gerekli tenbihlerde bulunuyordu. Buna göre umumî hücum başladığında Osman­lı kuvvetlerinin harekâtı şu şekilde olacak­tı: