Dünyada unutmazsan ahirette unutulmazsın! - Ahmet Demirbaş

kari"Ey müminlerin emîri! Emrinde olanların zararlarına sebep olma! Yoksa Allah onların haklarını senden alır. Emrinde olanları unutmazsan, sen de âhirette unutulmazsın!.."

İmâm-ı A’zam Ebû Hanîfe hazretlerinin talebelerinin en büyüğü olan İmâm-ı Ebû Yûsuf hazretleri, zamanının halîfesi Harûn Reşid'e yazdığı bir nasîhat mektubunda buyurdu ki:

"Ey müminlerin emîri! Allahü teâlâ sana öyle bir vazîfe verdi ki, sevâbı sevapların en büyüğü, cezâsı da cezâların en büyüğüdür. Allahü teâlâ seni Müslümanların işlerini görmekle vazîfelendirdi. Müslümanların işlerini görme hususunda, imtihâna tâbi tutuldun! Onların işlerini görmede, adâletle, doğrulukla hareket etmezsen, Allahü teâlâ bunun hesabını senden soracaktır...

Bugünün işini yarına bırakma! İstekler bitmeden ecel gelip çatar. Ecel gelmeden önce sâlih ameller işlemeye çalış! Çünkü ecel geldikten sonra sâlih amel işlenmez...

Çobanlar, mal sahiplerine, koyunların hesabını verdiği gibi, sen de, Allahü teâlâya, emrinde olanların hesabını vereceksin! Bu hesap çetin olacaktır...

Doğruluktan ayrılma, yoksa idâre ettiğin kimseler de doğruluktan ayrılır. Nefsinin isteklerine göre emir vermekten ve kızgınlık esnasında karar vermekten sakın! İki işten birini tercih etmen şart olsa, bunlardan biri dünya diğeri de âhiret işi olsa, âhiret işini tercih et! Çünkü dünya fâni, geçici, âhiret ise bâkîdir, yani devamlıdır. Allah korkusuyla titre, insanlara farklı muamele yapma!..

Dâima temkinli, dikkatli ol! Temkinli olmak, dil ile değil, kalp iledir. Allahü teâlâdan korkarak ve rahmetini umarak Allahü teâlâya sığın! Kim Allaha sığınırsa, Allah onu korur.

Kıyâmet gününü bilip de amel etmeyenin, o gün duyacağı pişmanlık bitmez. Öyle bir gün ki, o gün ayaklar kayar, insan kendini kaybeder, hesap çetin olur.

Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki:

(Kıyâmet günü herkes, dört suâle cevap vermedikçe hesaptan kurtulamayacaktır: Bunlar:

1- Ömrünü nasıl geçirdi.

2- İlmi ile nasıl amel etti.

3- Malını nerede nasıl kazandı ve nerelere harcadı.

4- Bedenini nerede yordu, hırpaladı?)

Ey müminlerin emîri! Bu suâllerin cevabını hazırla! Çünkü bugün amel defterine yazılan, dünyada işlediğin her şeyden, yarın âhirette hesaba çekileceksin! İşlediğin her şeyin, şâhitler huzurunda açığa çıkarılacağı günü hatırla!

Ey müminlerin emîri! Koruması emredileni koru, gözet! Bu işleri Allah rızâsı için yap! Eğer bunları yapmazsan yürümesi kolay olan yollar zorlaşır. Gözlerin etrafı görmez olur. Gerçekler kaybolur. Geniş yollar daralır. Emrinde olanların zararlarına sebep olma! Yoksa Allah onların haklarını senden alır. Emrinde olanları unutmazsan, sen de âhirette unutulmazsın!.."

Ahmed Demirbaş

Türkiye Gazetesi

11.03.2017