Sevgili Peygamberim "sallallahü aleyhi ve sellem"

SEVGİLİ PEYGAMBERİM

Sallallahü aleyhi ve sellem

“Her Peygamber (salevâtullahi teâlâ aleyhim ecma’în) kendi zamanında, kendi mekânında, kendi kavminin hepsinden her bakımdan üstündür. Muham­med aleyhisselâm ise, her zamanda, her memlekette, yâni dünyâ yaratıldığı günden, kıyâmet kopuncaya ka­dar, gelmiş ve gelecek bütün varlıkların her bakımdan en üstünüdür. Hiçbir kimse hiçbir bakımdan O’ndan üstün değildir. Bu, güç bir şey değildir. Dilediğini ya­pan, her istediğini yaratan, O’nu böyle yaratmıştır. Hiçbir insanın O’nu medh etmeye gücü yetmez. Hiç­bir kimsenin de O’nu tenkîd etmeye iktidârı (kudreti) yoktur.”

Seyyid Abdülhakîm-i Arvâsî

“kaddesallahü teâlâ sirrehül’azîz”

Medrese-tül-mütehassısîn’de Ordinaryüs Profesör