Tesdîs-i Na't-i Şerîf-i Nâbî - Tâhiru'l Mevlevî

    

Te'âlellâh zihî devlet-serâ-yı ıstıfâdur bu

Güzîde-câ-yı ârâm-ı Nebiyy-i Müctebâ'dur bu

Egerçi sath-ı arz üzre velî fevka'l-'ulâdur bu

Dahîlek kûy-ı acz ol ki melâz-ı inticâdur bu

“Sakın terk-i edebden kûy-ı Mahbûb-ı Hudâ'dur bu"

"Nazargâh-ı İlâhîdir makâm-ı Mustafâ'dur bu”

 

Bu câ-yı pür-şeref nezd-i hakâyık-bîn-i dikkatde

Hakîkat Beyt-i Ma'mûr'a müraccahdır şerâfetde

Odur çün Kıble-i dildâgân râh-ı mahabbetde

Ne şübhe Kâ'be'den ber-ter gelir mikyâs-ı rif'atde

“Habîb-i Kibriyâ'nın hâb-gâhıdır hakîkatde"

"Tefavvuk-kerde-i arş-ı Cenâb-ı Kibriyâ'dur bu”

 

Melekler pâsbândır âsitânında bi-lâ-fâsıl

Ki âğûşunda olmuşdur o mâhı hâle-veş hâmil

Beni çün eyledin yâ Rabb O'na yüz sürmeğe nâil

Füyûz-ı hâk-i kudsünden bırakma çeşmimi âtıl

“Bu hâkin pertevinden oldı deycûr-ı adem zâil"

"Amâdan acdı mevcûdât çeşmin tûtiyâdur bu”

 

Mutahhar Ravzası ğ-ı bihiştin reşk-nâkidür

Karînü'l-ayn iden cân-ı hazîni hâk-pâkidür

O Hadrâ Kubbe ki genc-i defînin evce hâkîdür

Onun şevkı-y-le gör ebri nasıl sûzişle bâkîdür

“Felekde mâh-ı nev Bâbu's-selâm-ı sîne-çâkîdür"

"Anun kandîli Cevzâ matla-'ı nûr u ziyâdur bu”

 

Hulûs-i kalb ile Tâhir dem-â-dem yalvar Allah'a

Seni tekrâr sevk itsin dil-efkârâne ol râha

Şeref-yâb oldığın demde O âlü'l-âl olan câha

Salât-i müznibânen eyleyüp takdîm O Şâh'a

“Mürâ'ât-ı edeb şartı-y-la gir Nâbî bu dergâha

Metâf-ı kudsiyândur buse-gâh-ı en biyâdur bu”

 

[Nâbî]; Tâhiru'l-Mevlevî