Bu gülşende hezâr-ı bî-nevâyım - Nahîfî

     

Bu gülşende hezâr-ı bî-nevâyım yâ Resûlallah!

Velî âsurde-i cefâyım yâ Resûlallah!

 

No’la olsun revâ cûyende-i dâru-yı ihsânın,

Esîr-i derd-i aşkım mübtelâyım yâ Resûlallah!

 

Beni gencîne-i fazl-ı Hudâdan behreyâb eyle,

Der-i lütfunda muhtâc-ı atâyım yâ Resûlallah!

 

Kerem kıl lütf-u ihsânınla dilşâd eyle ben zârı,

Nahîfîyim kapında bir gedâyım yâ Resûlallah!